ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน อบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบ/อุปกรณ์ ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

 

               บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานโดยตรง เปิดให้บริการกับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมีความพร้อมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือวัดที่ทันสมัยที่จะให้บริการในทุกด้านตามที่ท่านสนใจ ในส่วนประสบการณ์นั้น บริษัทฯ จัดทำคู่มือการฝึกอบรมและมีบทความต่างๆ มากมาย รวมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญได้จัดทำคู่มือและอบรมดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จึงมั่นใจได้ในการบริการในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ท่านจะได้รับผลการอนุรักษ์พลังงานมากกว่าค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง โดยบริษัทฯ ขอเสนอการให้บริการให้ท่านเลือกใช้บริการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบ/อุปกรณ์ตามความต้องการดังนี้

 

  • เรื่อง เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

  • เรื่อง เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

  • เรื่อง เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

  • เรื่อง เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบเครื่องสูบน้ำและพัดลมให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

  • เรื่อง เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  • เรื่อง เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในส่วนสำนักงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

  • เรื่อง เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต

  • เรื่องเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดเล็กให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  • เรื่องอื่นๆ ตามที่สถานประกอบการสนใจ

 

  บริษัทฯ คิดค่าดำเนินการน้อยกว่าผลการประหยัดพลังงานที่สถานประกอบการได้รับ

-- เน้นให้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม --

 


ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สถานประกอบการสามารถนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและกรณีตัวอย่างรวมทั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากกิจกรรมระดมสมองไปใช้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดเป็นรูปธรรม

2. สถานประกอบการสามารถตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง

3. สถานประกอบการสามารถบริหารจัดการการใช้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม

4. สถานประกอบการได้รับคู่มือการฝึกอบรม และโปรแกรม Microsoft   Excel ที่ใช้ในการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเสนอผู้บริหารและ พพ.

5. สถานประกอบการได้รับผลการอนุรักษ์พลังงานมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมบุคลากร

 

 

สนใจใช้บริการขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณณัฐพร ศักดิ์ถนอมศรี

โทรศัพท์ 0-2691-9533-4 ต่อ 12

โทรสาร 0-2691-9535

E-mail : econccmail@gmail.com

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบริการจัดฝึกอบรม

อบรมระบบการจัดการพลังงาน
สร้างจิตสำนึกให้พนักงานdot
dot
bulletโครงการระบบปรับอากาศ 2560 Update 9-02-60 ฟรี!
bulletโครงการระบบหม้อไอน้ำ 2560 Update 9-02-60 ฟรี!
bulletโครงการ อบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน-สามัญโรงงาน (ผชร.) งบประมาณ 2560
bulletประกาศผลสอบ ผชร.ปี ๒๕๕๘
bulletแผนที่ สพบ.คลองห้า
dot
dot
bulletจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
bulletบริการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
dot
dot
bulletบริการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Walk Through Audit)
bulletบริการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ/อุปกรณ์
bulletบริการตรวจวัดและวิเคราะห์ เพื่อจัดทำมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bulletอบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ
bulletอบรมระบบการจัดการพลังงาน
bulletอบรมสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน
dot
dot
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน(สพบ.)
bulletสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)
bulletราคาน้ำมันวันนี้
bulletค้นหาเว็บไซต์ด้านพลังงาน


กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

11/6 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ : 0-2691-9533-4  โทรสาร : 0-2691-9535

11/6 Soi Intamara 40, Sutthisan-Winitchai Road., Dindaeng, Bangkok 10400  Tel : 0-2691-9533-4  Fax : 0-2691-9535

 Email : econccmail@gmail.com