ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ระบบการจัดการพลังงาน

 

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)

     จากข้อกำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จำเป็นต้องเริ่มให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การดำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงระบบการจัดการพลังงาน

 

ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน
 
ขั้นตอนที่ 1 การตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดโครงสร้างคณะทำงานที่จะรับผิดชอบในการประสานระบบการจัดการพลังงานที่เป็นระบบใหม่เข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมโดยไม่ให้เกิดปัญหาหรือให้มีน้อยที่สุด นอกจากนั้นคณะทำงานหรือทีมอนุรักษ์พลังงานยังมีหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายพลังงาน ประชาสัมพันธ์ จัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์กร ทั้งนี้จะต้องได้รับการแต่งตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารระดับสูง
 
 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น    
 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นขององค์กร ได้ใช้รูปแบบของตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กร ในเรื่องของแนวนโยบายด้านการจัดการพลังงาน รูปแบบการจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานต่อไป โดยได้ดำเนินการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นทั้งในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างและภาพรวมขององค์กร
 
ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการประชาสัมพันธ์
           การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรทราบถึงความเอาจริงเอาจัง วิสัยทัศน์ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ส่วนการประชาสัมพันธ์นั้นเพื่อให้เกิดการสื่อสารด้านการอนุรักษ์พลังงานทั่วทั้งองค์กร จากระดับผู้บริหารระดับสูงไปยังพนักงานระดับปฏิบัติงาน และจากพนักงานไปยังผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทั้งองค์กร โดยสิ่งที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนนี้คือการประกาศนโยบายพลังงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งหัวข้อประชาสัมพันธ์หรือแนวทางการรณรงค์ให้ทั่วทั้งองค์กร
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
การกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงานจำเป็นที่จะต้องให้สอดคล้องกับศักยภาพหรือความสามารถขององค์กรในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ด้านความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยีทีมีใช้ในองค์กร และองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน

ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
การดำเนินงานการจัดการพลังงานของสำนักงาน การจัดทำแผนงานการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้เด็ดขาด โดยการกำหนดเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน จากนั้นจึงดำเนินการหาแนวทาง มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงานที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น และจัดทำแผนงานการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน โดยรวบรวมมาตรการที่เหมือนกันอยู่ในแผนงานเดียวกัน โดยแผนงานการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการในการดำเนินการตามาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน แผนประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นหรือปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน และแผนงานในการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบของแผนงานอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน ประกอบไปด้วย รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน วัตถุประสงค์ของมาตรการ ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินมาตรการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงานแต่ละมาตรการ
 
ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อกำหนดแผนงานการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนงานเป็นระยะๆ ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนงานต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
เมื่อการดำเนินงานตามแผนงานการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงานเสร็จเรียบร้อยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานของสำนักงานว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและบรรลุเป้าหมายการจัดการพลังงานของสำนักงานหรือไม่อย่างไร

ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
         การดำเนินงานการจัดการพลังงานของสำนักงานไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและบรรลุเป้าหมายการจัดการพลังงานของสำนักงานต้องดำเนินการทบทวน วิเคราะห์แผนงาน และมาตรการการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงานนั้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่มี หรือผลการดำเนินงานการจัดการพลังงานของสำนักงานสำเร็จผลตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายการจัดการพลังงานของสำนักงานที่กำหนด ก็จะต้องดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมแผนงานหรือมาตรการนั้นๆต่อไป เพื่อให้เกิดการจัดการพลังงานของสำนักงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
 
 
 
 


dot
dot
bulletโครงการระบบปรับอากาศ 2560 Update 9-02-60 ฟรี!
bulletโครงการระบบหม้อไอน้ำ 2560 Update 9-02-60 ฟรี!
bulletโครงการ อบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน-สามัญโรงงาน (ผชร.) งบประมาณ 2560
bulletประกาศผลสอบ ผชร.ปี ๒๕๕๘
bulletแผนที่ สพบ.คลองห้า
dot
dot
bulletจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
bulletบริการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
dot
dot
bulletบริการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Walk Through Audit)
bulletบริการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ/อุปกรณ์
bulletบริการตรวจวัดและวิเคราะห์ เพื่อจัดทำมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bulletอบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ
bulletอบรมระบบการจัดการพลังงาน
bulletอบรมสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน
dot
dot
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน(สพบ.)
bulletสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)
bulletราคาน้ำมันวันนี้
bulletค้นหาเว็บไซต์ด้านพลังงาน


กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

11/6 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ : 0-2691-9533-4  โทรสาร : 0-2691-9535

11/6 Soi Intamara 40, Sutthisan-Winitchai Road., Dindaeng, Bangkok 10400  Tel : 0-2691-9533-4  Fax : 0-2691-9535

 Email : econccmail@gmail.com